Nieuwsbrief Cissonius Groep februari 2022

Voor diverse opdrachtgevers in Nederland voeren de adviseurs van de Cissonius Groep Rob Ogink, Pieter Boode en Bas WItte een breed scala aan mobiliteit- en vervoeropdrachten uit. Gedreven en altijd gericht op het bieden van pragmatische, adequate en passende oplossingen.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze opdrachten en nieuwe ontwikkelingen.

 

Procesmanager Vernieuwing aanvullend openbaar vervoer

Provincie Utrecht heeft als ambitie het beste openbaar vervoer aanbod van Nederland te realiseren. Als procesmanager Vernieuwing doelgroepenvervoer en AOV levert Bas Witte daar een bijdrage aan. Vooral door het ontwikkelen van het aanvullend openbaar vervoer.
Op dit moment bestaat die AOV aanbod uit buurtbussen, Flex en de OV-functie van de regiotaxi. Moeten we deze mix naar de toekomst toe houden en hoe kunnen we dit het best invullen? Dat zijn de vragen die hierbij centraal staan.

Om die vragen te beantwoorden voert de provincie in samenwerking met de Utrechtse gemeenten een groot aantal onderzoeken en pilots uit. Hierboven staat daarvoor de structuur aangegeven. Gekeken wordt hoe we beter kunnen leren van de pilots die al lopen. In de provincie rijden 10 buurtbussen, zijn er 7 Flex diensten en zijn ruim 40 vrijwillige vervoersystemen actief. Het verkrijgen van gedetailleerde en actuele monitorgegevens over deze vervoervormen is een uitdaging.
Daarnaast wordt een breed scala aan onderzoek uitgevoerd; van een gebruikersonderzoek AOV, onderzoek naar vrijwilligers vervoersystemen, tot de mogelijkheden maatwerkvervoer in Amersfoort toe te kunnen passen, AOV in DeRondeVenen meer door Wmo-reizigers te laten gebruiken en een financiële analyse van de kosten van de diverse vormen van AOV.
Daarnaast zijn ook nieuwe invullingen van AOV opgestart. Heel interessant is de wijkbus in Vreeswijk (Nieuwegein) die vanaf december rijdt. Mooi om te zien dat ook in stedelijk gebied er animo onder vrijwilligers is om een vervoersdienst te laten rijden. In Bilthoven is een nieuw Flex project opgestart. De komende maanden gaan we kijken of we samen met Qbuzz en de gemeente DeBilt het voor elkaar krijgen om Wmo-pashouders hiermee gratis te laten reizen.

Een kleine greep uit een veelomvattende opdracht. Wenst u hier meer over horen, neem dan contact op met Bas; b.witte@cissonius.nl of 06-26482125

 

Projectleider doelgroepenvervoer MVS-gemeenten

De gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen samen het doelgroepenvervoer op een andere manier organiseren. Zij willen de komende jaren stappen ondernemen naar een toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Hiertoe hebben ze Pieter Boode als projectleider ingehuurd.
De doelstelling van de gemeenten is dat inwoners worden gestimuleerd uit te gaan van hun eigen kracht en passende vervoersvoorzieningen krijgen aangeboden en dat de middelen van de gemeenten zo doelmatig mogelijk worden ingezet. Om deze doelstelling te bereiken worden diverse maatregelen ingang gezet. Een eerste maatregel is al gezet door Argos Mobiel per 1 februari 2022 in alle drie de gemeenten te laten rijden.

Argos Mobiel is een vraagafhankelijk vervoersysteem van deur tot deur dat vergelijkbaar is met de Regiotaxi. De organisatie van het vervoer ligt in handen van de Argos Zorggroep en wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de inwoners van de drie gemeenten, met en zonder indicatie, is het nu mogelijk om binnen de gemeentegrenzen met Argos Mobiel te reizen en voor bovenlokale reizen over te kunnen stappen op het openbaar vervoer.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met Pieter, p.boode@cissonius.nl of 06-23450990.

 

Gemeenten in Midden-Holland ondersteunen bij OV aanbesteding

Sinds begin 2020 ondersteunt Bas Witte de vijf gemeenten in Midden-Holland (Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard) bij de aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord door provincie Zuid-Holland. Dit houdt in dat wensen vanuit de gemeentelijke ambtenaren en bestuurders worden ingebracht in het aanbestedingsteam en er bij het maken van de uitgangspuntennotitie en vertalen daarvan naar een Programma van Eisen goed rekening gehouden wordt met de wensen vanuit de gemeenten. Zaken waar de gemeenten waarde aan hechten zijn bijvoorbeeld goede ontsluiting van het landelijk gebied, aandacht voor de sociale functie van het openbaar vervoer, zorgen van tijdige OV-ontsluiting van nieuwbouwlocaties en voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid.

Zomer 2020 was het PvE gereed, maar toen doorkruisde corona de aanbestedingsplanning. Dat betekende dat de nieuwe OV concessie niet eind 2022, maar eind 2024 ingaat. Een standstill voor het aanbestedingsproces, maar nieuwe onderwerpen die de aandacht vroegen, zoals het transitieplan en de overbruggingsconcessie. Tevens heeft Bas in samenwerking met de gemeentelijke ambtenaren voor de regio de projectpagina’s voor het Uitvoeringsprogramma OV van het RVVP ingevuld. Onlangs is het proces voor de aanbesteding van de OV-concessie ZHN weer opgestart. Hierbij zal de uitdaging worden zaken bestuurlijk goed af te stemmen nu de gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn. Het is te hopen dat de gemeentelijke colleges sneller gevormd zijn dan onze landsregering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas; b.witte@cissonius.nl of 06-26482125.

 

Mobipunten voor betere reisverbindingen in de Regio FoodValley

Regio Foodvalley heeft onlangs ingestemd met de ‘Visie Mobipunten voor slimme en duurzame mobiliteit in Regio Foodvalley’. Ook is groen licht gegeven voor het uitvoeren in 2022 van het implementatieplan voor vijf mobipunten op de locaties Veenendaal- De Klomp, Wageningen busstation, station Rhenen, Nijkerk Corlaer en Harskamp. Op een mobipunt worden diverse vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en deelauto’s.

Mobipunten zijn daarbij meer dan een overstappunt alleen. Mobipunten zijn gericht op het samenbrengen van een zo divers en duurzaam mogelijk (deel) mobiliteitsaanbod en overige services die naadloos aansluiten op de behoefte van de bewoner en reiziger om op een zo efficiënt mogelijke, betrouwbare, veilige, duurzame en betaalbare manier te kunnen reizen. Mobipunten doorbreken de autoafhankelijkheid. Ze zijn nodig om de groei van het (tweede) autobezit te doen afnemen. Door mobipunten daalt het autogebruik en groeit het lopen, fietsen en ov-gebruik. Dit draagt bij aan gezondere inwoners, minder uitstoot en groenere straten.

Realisatie
In 2022 gaat Regio Foodvalley de verschillende mobipunten daadwerkelijk realiseren/ opwaarderen en zo werken aan een netwerk van mobipunten. Dit gebeurt in verschillende fases. In de eerste fase wordt gekeken wat er op korte termijn aan concrete maatregelen kunnen worden opgepakt. De tweede fase is gericht op de middellange en lange termijn realisatie van de ontwikkeling van de mobipunten. Het gaat daarbij om het uitvoeren van een scenariostudie van verstedelijkingsopties en verdichtingsmogelijkheden rondom de OV-knooppunten

Rob Ogink heeft voor de gemeente Rhenen deze visie geïnitieerd, partijen samengebracht, subsidie geregeld en onderzoeksbureau Advier met de regio begeleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob; r.ogink@cissonius.nl of 06-12975755.

 

Projectenlijst Cissonius 2e helft 2021

 • Proeftuin Vrijwilligersvervoer PlusOV, Gemeente Lochem namens deelnemende gemeenten.
 • Projectleider Gratis Openbaar Vervoer ouderen, provincie Utrecht
 • Projectleider Doelgroepenvervoer, Gemeenten Maassluis-Vlaardingen-Schiedam
 • Financiële analyse vervoersystemen, provincie Utrecht
 • Advisering aansturingsmodel flex-vervoer, provincie Noord-Barbant
 • Procesmanager Doelgroepenvervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer, provincie Utrecht
 • Projectleider Openbaar Vervoer, regio Midden-Holland
 • Beleidsadviseur mobiliteit, gemeente Gouda
 • Adviseur financiën, Bureau Groningen-Drenthe
 • Adviseur beheer OV-concessies, provincie Gelderland
 • Adviseur openbaar vervoer – basismobiliteit, gemeente Rhenen

Meer informatie over de projecten van de Cissonius Groep kunt u vinden op onze website: https://www.cissonius.nl/projecten/