Integratie OV en doelgroepenvervoer

De grenzen tussen het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer vervagen. Wij ondersteunen (samenwerkende) gemeenten en OV-autoriteiten bij de integratie van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Door het ontwikkelen van openbaar vervoersaanbod dat passend is voor reizigers met een indicatie. Door betere toeleiding naar regulier vervoer. En door realisatie van nieuw vervoersaanbod.

Mobiliteitsbeleid

 

Mobiliteit in Nederland is sterk in beweging. Met het klimaatakkoord zijn overheden verplicht duurzame mobiliteit te stimuleren. Lopen, fietsen, gebruik openbaar vervoer, deelmobiliteit, smart mobility en elektrisch rijden zijn onderdelen die verder bevorderd moeten worden. Er zijn daarnaast waarborgen nodig voor parkeren, verkeersveiligheid en logistiek. Cissonius helpt gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsverbanden om integrale en toekomstbestendige bereikbaarheidsoplossingen door te voeren.

Publieke Mobiliteit

 

Publieke mobiliteit is de beste manier om van A naar B te komen met het mobiliteitsaanbod dat onder regie staat van de overheid. OV wordt daarbij gezien in samenhang met het doelgroepenvervoer, deelvervoer, Mobility as a Service (MaaS), knooppunten en vrijwilligersvervoer.   

  • Cissonius ontwikkelt beleid en voert projecten uit op het gebied van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer, deelmobiliteit en vrijwilligers- vervoer en kan als geen ander bruggen tussen deze sectoren bouwen;
  • Cissonius werkt zowel voor de rijks-, provinciale- als gemeentelijke overheid. Wij kennen de specifieke kenmerken en werkwijzen van iedere overheidslaag en kunnen verbindingen leggen.

 

Doelgroepenvervoerbeleid

 

Cissonius adviseert samenwerkende gemeenten in doelgroepenvervoerbeleid.

  • Aansturingsmodellen
  • Wel- of niet regiecentrales
  • Indicatiebeleid
  • Bundelingsvraagstukken

Het is de verwachting dat de kosten voor doelgroepenvervoer de komende jaren stijgen. Wij helpen u beleid te ontwikkelingen waarbij u anticipeert op de stijgende vraag naar doelgroepenvervoer.

Financieel advies in vervoer en sociaal domein

Overheden maken beleid en hebben samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden of hebben contracten met vervoerders en zorgaanbieders. Dit heeft meestal financiële gevolgen waar overheden geen of nog onvoldoende grip op hebben. Cissonius Groep ondersteunt overheden door advies te geven in bijvoorbeeld het verdelen van kosten/ bijdragen of prognoses te maken van toekomstige lasten en baten.

Duurzame mobiliteit

Het bevorderen van duurzame mobiliteit is essentieel om de centrale doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen, namelijk 55% CO2-reductie in 2023. Dit vergt grote inspanningen van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Een afgewogen duurzaam mobiliteitsbeleid zorgt voor balans tussen gezondheid, bereikbaarheid, leefmilieu, klimaat en economie en draagt zo bij aan een brede welvaart. Met uitvoering van regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) wordt her vanuit mobiliteit invulling aangegeven.

De Cissonius Groep ondersteunt regio’s en gemeenten bij de uitvoering van de RMP’s. Denk hierbij aan het geven van advies en het (mede) opstellen van beleid ten aanzien van  laadinfrastructuur, deelmobiliteit, doorontwikkeling van openbaar vervoer en het stimuleren van fietsgebruik.