Cissonius Nieuwsbrief 2018-12

Cissonius bestaat 5 jaar!

Deze zomer bestond Cissonius alweer 5 jaar!

In 2013 zijn Rob Ogink, Pieter Boode, Ruben Loendersloot en Bas Witte Cissonius gestart vanuit de wens om krachten en kennis te bundelen en de opdrachtgever meer continuïteit te bieden. Inmiddels hebben we ons 100ste project gezamenlijk uitgevoerd.

 

Rob, Pieter, Ruben en Bas hadden ieder hun eigen adviesbureau en zijn vanaf 2013 onder de naam Cissonius -de Gallische god van wegen en vervoer- hun werkzaamheden uit gaan voeren. Een eerste project onder de Cissonius vlag werd uitgevoerd in de Achterhoek en in de jaren daarna op vele plekken in Nederland. In 2016 is besloten dat Ruben zijn weg verder zou vervolgen los van Cissonius, hij had zijn handen vol aan zijn eigen bureau Loendersloot adviesgroep.

Rob, Pieter, Ruben en Bas (bij de start van de Cissonius groep in 2013

De samenwerking is succesvol gebleken en heeft echt meerwaarde. Mogelijk breidt de Cissonius Groep zich de komende jaren uit.  Altijd vanuit het principe van samenwerking tussen betrokken professionals waarbij kwaliteit voorop staat.

 

PlusOV weer op de rails krijgen

Na het onderzoek van Cissonius van vorig jaar over de problemen bij de uitvoeringsorganisatie PlusOV hebben de 9 gemeenten een verbeterplan opgesteld en organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Rob Ogink ziet, als regiefunctionaris basismobiliteit, namens de gemeenten toe op de voortgang bij de publieke vervoerscentrale PlusOV en stimuleert basismobiliteit.

 

Rob Ogink is sinds februari werkzaam bij gemeente Apeldoorn om namens de 9 gemeenten de rol van regiefunctionaris in te vullen. Centrale elementen in de advisering zijn:

  • Het opzetten van een brede evaluatie van de vervoerscentrale PlusOV.
  • Zorgen voor besluitvorming over de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en PlusOV.
  • Monitoring van de kwaliteit van het vraagafhankelijk en routegebondenvervoer.
  • Het verbeteren van de planning en Control-cyclus van de financiën van PlusOV.
  • Onderzoek vereveningssystematiek verdeling vervoerkosten over de 9 gemeenten.
  • Bestedingsplan en zienswijze “Andere Mobiliteit” provincie Gelderland.

Vanuit de slechte start moet het vertrouwen in en het imago van PlusOV weer hersteld worden. Een fragiel proces waarbij elk incident onder een vergrootglas wordt gelegd en kritisch wordt beschouwd door reizigers, gemeenteraden en de pers. Het publieke karakter van de vervoerscentrale maakt dat de gemeentelijke bestuurders zelf aan zet zijn om PlusOV weer op de rails krijgen en houden.  

Voor meer informatie over PlusOV en publieke regiecentrales: contacteer Rob Ogink: r.ogink@cissonius.nl of 06-12975755.

Een brug slaan tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

Op veel plekken in Nederland verandert het openbaar vervoer. Lijnen worden meer gestrekt; sneller en frequenter, maar ook een bus die minder vaak stopt en minder door de wijk rijdt. Dit sluit goed aan bij de wens van het merendeel van de reizigers, maar is nadelig voor de groep die dichtbij een bushalte nodig heeft. Voor mensen die slecht ter been zijn, kan het een verschraling van het openbaar vervoer aanbod betekenen.

Voor de in de U-16 samenwerkende Utrechtse gemeenten heeft Bas Witte een visiedocument geschreven hoe een brug te slaan tussen het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer.

In het visiedocument staat beschreven hoe de gemeenten het doelgroepenvervoer toekomstbestendig kunnen maken. Hoe doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen en hoe dit door te vertalen naar de komende aanbestedingen van de Regiotaxi (vernieuwing, organisatie, samenwerking).

De visie licht nu ter besluitvorming bij de verschillende gemeenten.

 

Voor meer informatie over hoe doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, contacteer Bas Witte: b.witte@cissonius.nl of 06-26482125.

 

Naar een nieuw programma doelgroepenvervoer

Gemeenten zijn de laatste jaren meer aan het samenwerken op het gebied van doelgroepenvervoer. De belangrijkste reden is dat gemeenten vanaf 2015 bevoegdheden hebben over verschillende vormen van doelgroepenvervoer, zoals vervoer vallend onder de Wmo (sociaal recreatief/ dagbesteding), Onderwijs, Jeugdwet en Participatiewet. Bij verschillende regio’s heeft dat, vanuit het perspectief van efficiëntie en besparing op kosten, geleid tot regionale samenwerkingsverbanden waarbij de inkoop, beheer en soms ook regie van het vervoer gezamenlijk worden uitgevoerd.

Pieter Boode is Programmaleider van het doelgroepenvervoer in de voormalige regio Haaglanden. De gemeenten binnen deze regio hebben in 2016 een programma vastgesteld met als doelstelling om het doelgroepenvervoer te ontkokeren en het vervoer efficiënter te organiseren. Het programma met deze doelstelling is in het voorjaar 2018 gestrand en deze doelstelling heeft plaatsgemaakt voor meer waarborging en het verbeteren van kwaliteit van het vervoer. Op basis van deze nieuwe doelstelling wordt een nieuw programma opgesteld.

Voor meer informatie over het nieuwe programma kunt u contact opnemen met Pieter Boode: p.boode@cissonius.nl of 06-23450990

 

Projectenlijst Cissonius 2e helft 2028

     Beheer prognosemodel OV-Bureau Groningen-Drenthe
      Adviseur financiën openbaar verover provincie Gelderland
     Adviseur openbaar vervoer gemeente Rhenen
     Regiefunctionaris basismobiliteit Stedendriehoek
     Project vrijwilligersvervoer Berkelland
     Vervaardigen bestedingsplan openbaar vervoerbudget ZOOV
     Koersbepaling samenhang openbaar vervoer en doelgroepenvervoer voor de Utrechtse U-16 gemeenten
     Ontwikkelen visie voor de opgave doelgroepenvervoer van de gemeente Utrecht
     Financieel onderzoek Breng Flex
     Vervaardigen mobiliteitsplan voor gemeente Schiedam
     Beleidsontwikkelaar gemeente Epe