Projectleider duurzame mobiliteit

Deze interim-functie heeft betrekking op werkzaamheden rondom het bevorderen van duurzame mobiliteit in de gemeente Gouda. De werkzaamheden betreffen de coördinatie van het regionaal mobiliteitsprogramma (RMP) en het uitvoeren van enkele projecten die vallen onder het RMP.  Het RMP is een regionaal programma dat is ontstaan om de centrale doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren, […]

Read More

Beleidsadviseur Mobiliteit

Adviseur voor de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk Advies en Beleid. Verantwoordelijk voor de inbreng van Gouda in regionale projecten als aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord, Regionaal Mobiliteitsprogramma en Strategisch Verkeersveiligheidsprogramma. Ook adviseur voor visie en aanbesteding laadinfrastructuur, elektrische deelmobiliteit, ontwikkeling mobiliteitspunten/hubs, Gouweknoop en toekomstbeeld OV 2040. Opdrachtgever: Gemeente Gouda Status; lopend, vanaf februari 2020

Read More

Proeftuin vrijwilligersvervoer

De proeftuin heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in wat de meest kansrijke vormen van vrijwilligersvervoer zijn. Welke vrijwilligersinitiatieven hebben de beste kosten-baten en welke initiatieven de meeste maatschappelijke waarden. Uitkomsten worden toegepast in een afwegingskader waarmee duidelijk wordt hoe gemeenten keuzes kunnen maken in het stimuleren vrijwilligersvervoer in samenhang met het doelgroepenvervoer /regiotaxi; […]

Read More

Beleidsontwikkelaar basismobiliteit

Voor de gemeente Epe wordt een interimfunctie beleidsontwikkelaar basismobiliteit ingevuld. De functie betreft het adviseren van de wethouder omtrent de aansturing van de publieke regiecentrale PlusOV en het ontwikkelen van beleid over basismobiliteit in de gemeente Epe.   Opdrachtgever: gemeente Epe Status: afgerond, liep van 2018 tot 2022

Read More

Vrijwilligersvervoer gemeente Berkelland

Binnen de gemeente Berkelland zijn een aantal vervoersystemen operationeel die door vrijwilligers worden uitgevoerd. De meeste vervoersystemen zijn initiatieven van welzijnsorganisaties of andere vrijwillige initiatieven. De gemeente Berkelland heeft een subsidieaanvraag van een vrijwilligersorganisatie ontvangen voor het in standhouden van één van de vervoersystemen. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij initiatieven van vrijwilligersvervoer […]

Read More

Lokaal mobiliteitsbeleid gemeente Schiedam

Voor de gemeente Schiedam is een mobiliteitsplan vervaardigd waarin drie voorzieningen zijn gebundeld: vervoerregelingen voor minima (vrij reizen 65+ en Fiets voor iedereen) het doelgroepenvervoer Lokaal aanvullend vervoer (Argos Mobiel) Opdrachtgever: gemeente Schiedam Status: afgerond, 2018

Read More

Beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit

De Cissonius Groep heeft de functie van beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit vervuld voor opzet en uitvoering van diverse mobiliteitsprojecten in de gemeente De Bilt. Zoals parkeerplan Oude Dorp, Veilige Fietsroute Jan Steenlaan, Evaluatie verkeercirculatieplan De Leijen, omgevingsvisie De Bilt, diverse vastgoedprojecten en subsidies Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). Afstemming met diverse belangengroeperingen, verkeersplatform, en […]

Read More

Adviseur spoorzone Groningen en doorrijden regiotram

Samen met gemeente en ProRail spoorzone en station Groningen ontwikkelen in kader van Regio Specifiek Pakket (Zuiderzeelijn gelden). Tevens begeleiding regionale P+R visie, onderzoek nieuw station Hoogezand-Centrum en doorrijden van de nieuwe stadstrams de regio in via bestaand en nieuw spoor. Opdrachtgever: gemeente Groningen Status: afgerond

Read More