Procesmanager Sociale kant OV

Voor de provincie Utrecht – invulling geven aan de sociale kant van OV. Hoe het OV vorm te geven zodat het goed aansluit bij de meer kwetsbare in de samenleving. Trekker proef Gratis OV voor ouderen met een krappe beurs; Verbeterde invulling OV-vangnet; Aanjagen en (doen) uitvoeren van diverse projecten in het kader van het […]

Read More

Projectleider Proef Gratis OV

Trekker van de Proef Gratis OV voor ouderen met een krappe beurs in de provincie Utrecht. Het opzetten, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de proef. In totaal zijn ruim 3.000 gratis abonnementen verstrekt. Opdrachtgever: Provincie Utrecht Status: loopt vanaf maart 2022 tot september 2023

Read More

Combineren flex-vervoer en doelgroepenvervoer

Voor de provincie Noord-Brabant – in samenwerking met regio’s in Oost Brabant- bepalen van het aansturingsmodel dat het meest passend is om doelgroepenvervoer en oproepgestuurd openbaar vervoer gecombineerd aan te besteden en uit te voeren. bepalen of één model of meerdere modellen meest passend zijn; uitwerken van aspecten binnen het Flex-vervoer die meegenomen moeten worden […]

Read More

Behartigen gemeentebelangen in OV-aanbesteding

Voor de Regio Midden Holland behartigen wij de belangen van de vijf deelnemende gemeenten in aanbesteding van de OV concessie Zuid Holland Noord. Wij nemen wij deel aan het Team Operationalisatie die de aanbestedingsstukken vervaardigt en informeren en betrekken bestuurders en beleidsambtenaren. Opdrachtgever: Regio Midden Holland Status; lopend, vanaf februari 2020, 3e verlenging

Read More

Procesmanager doelgroepenvervoer en AOV

Voor de provincie Utrecht – in samenwerking met de Utrechtse gemeenten- uitvoeren van het programma Vernieuwing doelgroepenvervoer en AOV: Invulling aanvullend openbaar vervoer; Verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer; Pilots vernieuwing doelgroepenvervoer Opdrachtgever: Provincie Utrecht Status: afgerond, liep van mei 2020 tot december 2022

Read More

Projectleider integratie OV-doelgroepenvervoer

Voor de acht Haaglanden gemeenten en MRDH uitvoeren van de projecten ‘Stimuleren zelfstandig reizen’ en Stimuleren van OV-gebruik van de regiotaxi. Voor: MRDH, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer. Opdrachtgever: gemeente Midden-Delfland Status: afgerond, vanaf mei 2019 tot mei 2020

Read More

Programmaleider OV en doelgroepenvervoer

Trekker van de projecten ketens en knopen, waarin als input voor de komende aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord het concept voor mobiliteitspunten wordt uitgewerkt. En trekker van de opgave en aanpak vernieuwd doelgroepenvervoer voor de regio Midden Holland. Opdrachtgever: gemeente Zuidplas, namens regio Midden-Holland Status: afgerond, van juli 2019 t/m december 2020

Read More

Vrijwilligersvervoer gemeente Berkelland

Binnen de gemeente Berkelland zijn een aantal vervoersystemen operationeel die door vrijwilligers worden uitgevoerd. De meeste vervoersystemen zijn initiatieven van welzijnsorganisaties of andere vrijwillige initiatieven. De gemeente Berkelland heeft een subsidieaanvraag van een vrijwilligersorganisatie ontvangen voor het in standhouden van één van de vervoersystemen. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij initiatieven van vrijwilligersvervoer […]

Read More

Bestedingsplan OV-budget ZOOV

In opdracht van de in ZOOV samenwerkende Achterhoekse gemeenten, is een bestedingsplan opgesteld met OV-projecten die in aanmerking komen voor financiering vanuit het restant van het OV-budget van ZOOV. Een ‘long list’ van OV-projecten is teruggebracht tot een ‘short list’ met meest kansrijke projecten. Deze ‘short list’ is vervolgens verwerkt in een subsidieaanvraag richting de […]

Read More