Regiefunctionaris basismobiliteit PlusOV

Doelgroepenvervoer

De 9 samenwerkende gemeenten in de regio Stedendriehoek/Hattem hebben sinds 2016 een publieke regiecentrale opgezet. Deze vervoerscentrale PlusOV organiseert en plant al het doelgroepenvervoer voor de gemeenten. Via de Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit is een Bestuurlijk Overleg PlusOV ingesteld waar 9 wethouders en de regionale portefeuillehouder mobiliteit beleid en uitvoering regelen. Met de provincie Gelderland is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van het OV-vangnet (OV-deel regiotaxi) en het stimuleren van “andere mobiliteit”. De vervoerscentrale staat onder sterke druk na een problematische start van het leerlingenvervoer in augustus 2017.

 

De Cissonius Groep heeft in september-november 2017 een quick scan uitgevoerd naar de problemen van het routegebonden vervoer, de oorzaken en oplossingen. Het bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven aan Partners in Mobiliteit en een interim directeur om de vervoerscentrale te herstructureren en goed voor te bereiden op de start van het leerlingenvervoer 2018-2019. De Cissonius Groep vervult vanaf februari 2018 de functie van regiefunctionaris basismobiliteit PlusOV. De regiefunctionaris bereidt het regionale ambtelijke overleg basismobiliteit voor en adviseert het bestuur samen met de directeur PlusOV en de ambtelijk opdrachtgever. Specifieke taken betreffen de evaluatie van de vervoerscentrale, besluitvorming verlenging dienstverleningsovereenkomst, aanpassen vereveningssystematiek, formuleren bestedingsplannen OV-vangnet en doorontwikkelen basismobilteit/andere mobiliteit.

 

Opdrachtgever; gemeente Apeldoorn namens Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

Status; lopend, 2017 – heden